> Overzicht van de terreinen

Maubray **VERKOCHT**

Adres : Rue des Français et rue de Ronquoy

Stedenbouwkundig statuut : Agrarische gebied - Bosgebied

Oppervlakte : 532.688 m²

FIF-FSI | Disclaimer | Privacy