> Privacy

Privacyverklaring

Algemene bepalingen

De verwerkingsverantwoordelijke inzake deze privacyverklaring is het n.v. FIF-FSI, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1050 Brussel (België), Louizalaan 32, bus 3A, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0867.095.371 (het "FIF-FSI").

Het FIF-FSI verwerkt met veel zorg de persoonsgegevens die haar bezorgd werden via haar website of via enig ander communicatiemiddel. Deze privacyverklaring (“Verklaring”) licht toe hoe het FIF-FSI de Persoonsgegevens (zoals hieronder gedefinieerd) verwerkt, evenals de redenen van deze verwerking, de bewaartijd en de rechten van iedere betrokkene.

Persoonsgegevens die we verwerken

Voor de doeleinden van deze Verklaring, verstaan we onder “Persoonsgegevens” alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (zoals een naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, enz.). De verwerking van Persoonsgegevens omvat elke mogelijke bewerking met betrekking tot Persoonsgegevens zoals onder meer het verzamelen, het raadplegen, bewaren, gebruiken, wijzigen van Persoonsgegevens.

In het kader van de uitoefening van haar activiteiten, verzamelt het FIF-FSI bepaalde Persoonsgegevens. Het FIF-FSI verzamelt enkel die Persoonsgegevens die haar vrijwillig bezorgd werden. Bovendien verwerkt het FIF-FSI enkel de minimum informatie die vereist is voor het realiseren van het specifieke doel waarvoor de Persoonsgegevens haar zijn overgemaakt.

Contact

Heeft u vragen in verband met deze Verklaring, aarzel dan niet om contact op te nemen met de verantwoordelijke voor vragen inzake bescherming van persoonsgegevens, Mijnheer Paul Schouls (p.schouls@fif-fsi.be)

Doeleinden van verwerking

Het FIF-FSI verwerkt Persoonsgegevens enkel om die specifieke doeleinden te realiseren waarvoor de Persoonsgegevens haar worden bezorgd, om compliant te zijn met haar wettelijke en reglementaire verplichtingen en om haar gerechtvaardigde belangen te verdedigen, hierin begrepen het gerechtelijk verdedigen van haar belangen.

Bewaartijd

Het FIF-FSI bewaart Persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is, voor zover door de wet is toegelaten of vereist, en dit voor de specifieke doeleinden van verwerking, zoals hierboven vermeld.

Doorgeven van persoonsgegevens

Het FIF-FSI geeft Persoonsgegevens enkel aan derden door voor zover dit noodzakelijk is om de hierboven vermelde doeleinden te realiseren, voor zover strikt toegelaten door de wet en enkel aan dienstverleners (informatica diensten, advocaten,….), financiële instellingen, publieke overheden of gerechtelijke instanties.

De verwerkte Persoonsgegevens worden in geen geval voor commerciële doeleinden gebruikt. Het FIF-FSI verkoopt geen enkel Persoonsgegeven.

In geval Persoonsgegevens zouden doorgegeven worden buiten de Europese Economische zone, staat het FIF-FSI ervoor in om een gelijkwaardig beschermingsniveau te bekomen zoals in Europa.

Rechten van de betrokkenen

Voor zover voldaan wordt aan de voorwaarden van de wet- en regelgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens en in de mate dat de wet het toestaat, hebben de personen wiens Persoonsgegevens verwerkt worden door het FIF-FSI het recht om:

Deze rechten kunnen uitgeoefend worden via een gedagtekende en ondertekende aanvraag, samen met een kopie van de identiteitskaart, te versturen per brief aan het FIF-FSI, ter attentie van de verantwoordelijke voor de vragen inzake bescherming van persoonsgegevens, Mijnheer Paul Schouls. Een verzoek kan ook via e-mail met elektronische handtekening worden verstuurd naar p.schouls@fif-fsi.be.

De personen wiens gegevens verwerkt worden door het FIF-FSI kunnen ook een klacht indienen bij de Toezichthoudende Autoriteit voor de bescherming van de persoonsgegevens (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be), indien ze van oordeel zijn dat de verwerking ingaat tegen de toepasselijke wet- en regelgeving.

Cookies

Momenteel maakt de website van het FIF-FSI geen gebruik van cookies.

Wijzigingen aan deze verklaring

Deze Verklaring kan geactualiseerd worden. We zullen naar best vermogen uw aandacht vestigen op substantiële wijzigingen van deze Verklaring. Toch raden we u aan regelmatig onze website te bezoeken om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

FIF-FSI | Disclaimer | Privacy